Հայտարարություն

13.03.2023

Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ` ԱՀ Բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիրը` 35-3.2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Դիմող ԱՀ քաղաքացիները պետք է 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. Դիմում (լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս).
  2. Քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի` դիպլոմի (դիպլոմների), աշխատանքային գրքույկի պատճենը` բնօրինակների հետ միասին.
  3. Արական սեռի անձիք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակների հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք.
  4. Մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.
  5. Անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).
  6. Հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի քարտուղարություն (հեռ.՝ 047922006):

Մրցույթը կկայանա 2023թ. ապրիլի 19-ին` ժամը 10:00-ին (ք. Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավթի 2, 206 սենյակ):